Box stem and leaves by Sarah Simblet

Box stem and leaves by Sarah Simblet